top of page

תקנון חממת סם שפיגל לסדרות

בית הספר סם שפיגל לקולנוע וטלוויזיה, ירושלים, הקים את חממת סם שפיגל לסדרות, המיועדת לקידום יוצרות ויוצרים ישראלים בתחום הטלוויזיה המתוסרטת. להלן יפורטו הכללים וההוראות על פיהן תפעל החממה אשר תופעל על ידי בית הספר:

הוראות תקנון זה עשויות להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי של בית הספר סם שפיגל.

פרק א' – כללי

1.הגדרות

בתקנון זה יהיה לכל מונח שבסעיף זה הפירוש הניתן בצדו להלן, זאת כאשר אין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים:

"יוצר.ת" – מי שזכאי.ת להגשת מועמדות לחממה ועומד.ת בתנאים המפורטים בסעיף 2 להלן.

"מפיק.ה"- מי שזכאי.ת להגשת מועמדות לחממה ועומד.ת בתנאים המפורטים בסעיף 2 להלן.

"החממה" – חממת סם שפיגל לסדרות.

"בית הספר" – בית הספר סם שפיגל לקולנוע וטלוויזיה ירושלים .

"פרויקט" – הצעה לסדרת טלוויזיה כפי שתפורט להלן.

"קול קורא" – מסמך אשר יופץ על ידי בית הספר ויציע ליוצרים להגיש את מועמדותם לחממה.

"רוח החממה" – הערכים והמטרות אשר מנחים את החממה, וביניהם: קידום יוצרים ישראלים, הצגת התרבות המקומית על כל גווניה דרך הטלוויזיה, מצוינות אומנותית, פתיחות תרבותית, שיח מכבד וכיוצא בזאת.

"משתתפי החממה" או "משתתפים" – יוצרים.ות ו/או צוותים (כהגדרתם להלן) אשר עברו את תהליך המיון והקבלה.

חלקים מתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות, אך כל האמור מיועד לנשים וגברים כאחד

 

 

פרק ב' – מיון וקבלה

2. זכאות להגשת מועמדות

 

יוצר יהא זכאי להגיש מועמדות להשתתפות בחממה באם מתקיימים בו התנאים הבאים:

2.1.1 יוצר.ת אשר הפרויקט המוצע הוא הסדרה הראשונה או השנייה שלו.ה כיוצר/תסריטאי ראשי/במאי.

2.1.2 בעל.ת ניסיון מוכח בכתיבת תסריט ו/או תסריטים ליצירות עלילתיות או דוקומנטריות אשר הוקרנו בקולנוע/בפסטיבל בינלאומי מהדרג הראשון/שודרו בידי ערוץ טלוויזיה בר קיימא, באורך מצטבר העולה על 30 דקות.

2.1.3 היוצר.ת הוא/היא אזרח.ית ישראל או תושב.ת ישראל.

2.1.4 מועמדות לחממה יכול שתוגש אף בידי צוות יוצרים.ות (להלן: "צוות") אשר עומדים.ות בסעיף 2.1.1.

2.1.5 שפות העבודה בחממה הן עברית ואנגלית ונדרשת שליטה טובה בשפה האנגלית.

לכל פרויקט דרוש שיהיה מפיק.ה אשר מתקיימים בו.ה התנאים הבאים:

2.1.6  מפיק.ה פעיל.ה, בעל.ה ניסיון מקצועי מוכח בהפקה של תוכן עלילתי או דוקומנטרי קולנועי או טלוויזיוני. 

2.1.7 בעל.ת לפחות 90 דקות (במצטבר) של תוכן אשר הוקרן בפסטיבלי דרג א' או בקולנוע או שודר בתחנת טלוויזיה ברת קיימא, ואשר בבעלותו /מועסק על ידי חברת הפקה רשומה בישראל.

2.1.8 סעיפים 2.1.2 ו-2.1.7 הינם חלופיים. כך, שמספיק שדרישת הסף  למפיק.ה או יוצר.ת תתקיים באחד מן השניים.

2.1.9 מפיק/חברת הפקות זכאי.ת להגיש לכל היותר 2 פרויקטים. יוצר.ת יכול.ה להגיש פרויקט אחד בלבד.

2.1.10 למען הסר ספק - החממה אינה פתוחה לסטודנטים בזמן לימודיהם.

2.1.11 לא תתאפשר השתתפות של יוצר.ת ביותר מחממה אחת מחממות סם שפיגל (קולנוע/סדרות) באותה העת. אין הגבלה להשתתפות של מפיקים/חברות הפקה.

  

3. פרויקט בר הגשה:

על מנת להשתתף בחממה, הפרויקט חייב שיתקיימו בו התנאים הבאים:

3.1 הצעה שחוברה לשם הפקת סדרה או מיני סדרה מתוסרטת בכל ז'אנר המיועד לקהל מבוגר.

3.2 לא יתקבלו: פורמטים, שעשועונים, סדרות ילדים ונוער ו-YA.

3.3 לפרויקט רתום מפיק.ה, וקיים בין היוצר.ת לבין המפיק.ה הסכם חתום.

3.4 לא נחתם הסכם בין היוצר.ת או המפיק.ה מטעמו, לבין ערוץ טלוויזיה בארץ או בעולם לכתיבת או הפקת היצירה.

3.5 על אף האמור לעיל, יצירה אשר התקשרו לגביה בהסכם פיתוח, רשאית להגיש מועמדותה.

3.6 הצעה אשר מבוססת על יצירה מקורית אחרת (כגון ספר, מחזה וכיוצא בזאת) תהיה ברת הגשה ככל והיוצר.ת המגיש.ה יכול.ה להראות שזכויות עיבוד היצירה המקורית נמצאות בידיו.ה ולגביהם ניתן אישור מיוצר המקור.

3.7 פרויקט צריך להיות בעל זיקה מהותית לישראל. שפת הסדרה המוצעת צריכה להיות לפחות 50% עברית או ערבית, רוסית, אמהרית, יידיש וכל שפה אחרת ככל שמתקשרת לתרבות המקומית.

50% מהסיפור מתרחש בישראל או גיבור.ת הסדרה ישראלי.ת

 

3.7 רכיבי ההצעה:

 • לוג ליין (על הסדרה במשפט)

 • תקציר (עד עמוד 1, תיאור העולם בו הסדרה מתקיימת והקונפליקט המרכזי אשר בלב הסדרה)

 • תיאור מהלך עלילתי/ קשת עונתית (3-5 עמודים)

 • דף דמויות (סך הכל עד 2 עמודים, עד פיסקה על כל דמות)

 • הצהרת כוונות אישית ואמנותית (עד עמוד 1, מתייחסת לחיבור של היוצר  ליצירה, לטון ולסגנון, ז'אנר וכיוצא בזאת)

 • מבט לעונה שנייה (עד חצי עמוד, לא רלוונטי במקרה של limited series)

 • סינופסיס לפרק ראשון (עד 1 עמוד)

 • תמונה השראה ויזואלית לפרויקט

בשום מקרה אורך הצעה לא יעלה על 10 עמודים, גודל הפונט הינו 12,


3.8 החומרים המוגשים לחממה צריכים להיות בעברית.

3.9 במקרים חריגים, ובמידה ושפת הכתיבה של היוצר אינה עברית, תתאפשר הגשת החומרים באנגלית, וזאת לאחר קבלת אישור בכתב.

3.10 לעניין סעיף 3.9, יוצר.ת אשר יתקשה לעמוד בעלויות תרגום יצירתו.ה לאנגלית לטובת ההגשה, זכאי.ת לבקש תמיכה כלכלית מהחממה לצורך כך, והחממה תתמוך במספר הגשות על פי סכום שתגדיר מראש.


תהליך המיון והקבלה

3.11 הגשת מועמדות הינה ללא עלות

3.12 המיון והקבלה לחממה מתבצע בשני שלבים:

3.13 השלב הראשון – הגשת הפרויקטים בהתאם להנחיות קול קורא שיפרסם בית הספר.

3.14 פרויקטים נבחרים יוזמנו לשלב השני – ראיון אישי (להלן: "הראיון")

3.15 ועדת המיון ובחירת הפרויקטים תורכב מאנשי מפתח בתעשיית הטלוויזיה הישראלית ובתוכם נציג/י החממה.

3.16 ההחלטה שתתקבל על ידי ועדת המיון תתקבל על בסיס קריטריונים איכותניים, ביניהם: מקוריות הפרויקט,פרופיל המגישים, ייחודיות הקול של היוצרים.

3.17 שיקול דעת ועדת המיון ובית הספר בקבלה לחממה הוא מוחלט. ההחלטה בדבר קבלת פרויקטים אינה טעונה הנמקה. לא יינתנו חוות דעת.

 

4. הודעה על קבלה לחממה

4.1 פרויקטים אשר עברו את תהליך המיון המתואר בסעיף 4 לעיל יקבלו הודעה על קבלתם לחממה. יעמדו לרשותם 3 ימים לאשר את השתתפותם, ולהתחייב להשתתפות מלאה בתכנית.

4.2 פרויקטים אשר יבחרו לחממה ידרשו להעביר תוך 7 ימים מיום מההודעה את החומרים הכתובים, לאחר תרגום לאנגלית, עבור האורחים הבינלאומיים של הסשן הראשון וישאו בעלויות הכרוכות בכך.

4.3 במהלך החממה הפרויקטים ידרשו לעדכן את התרגום על פי התקדמותם, לפחות פעמיים. משתתפי החממה ישאו בכל עלויות התרגומים.


 

פרק ג - החממה

 

5. תוכנית החממה

5.1 משך תוכנית החממה כחצי שנה.

5.2 החממה מורכבת מ- 2 סשנים של עבודה בני כ-5 ימים: אחד פיסי ואחד אונליין, הכוללים מפגשים מקצועיים ואירועים [כל שבוע יכונה להלן "סשן" וביחד "סשנים"] ואירוע חשיפה אחד. על העיתוי המדויק של הסשנים תימסר הודעה למשתתפים שהתקבלו.

5.3 הסשן הראשון יכלול מפגשי אחד על אחד עם מנטורים אישיים ישראלים, מפגשי פיתוח, מפגש לכלל משתתפי החממה עם אורח/ים בינלאומי/ים וזמן כתיבה אישי בסביבה תומכת.

5.4 בסוף הסשן הראשון יצאו משתתפי החממה להמשך פיתוח הפרויקט בהתאם למטרות ברורות שהוצבו בידי המנטורים האישיים שיקבלו.

5.5 בסוף הסשן הראשון יצאו משתתפי החממה לתהליך עבודה על הפיץ' הגרפי' בליווי צוות מקצועי מענני תקשורת.

5.6 הסשן השני יתקיים אונליין, ויכלול המשך פיתוח, מפגשי אחד על אחד עם מנטורים אישיים ישראלים, מפגש עם אורח.ת בינלאומי וזמן כתיבה אישי.

5.7 בסוף הסשן השני יתכוננו משתתפי החממה לפיץ' המילולי.

5.8 בין שלושת הסשנים יתקיימו מפגשים נוספים עם המנטורים האישיים, מפגשים בנושא בניית ועיצוב pitch deck והכנה לפיץ' המילולי.

5.9 אירוע הסיום של החממה ישאף לחשוף את הפרויקטים והיוצרים לאנשי מפתח בתעשיית הטלוויזיה הישראלית והבינלאומית.

5.10 תכנית מפורטת ולו"ז שני הסשנים הראשונים יפורסמו על ידי החממה ובית הספר ונתונים לשינויים על פי החלטתו.

5.11 תכנית ולו"ז מפגש החשיפה השלישי יפורסמו בהמשך ויהיו נתונים לשינויים על פי החלטת החממה

 

פרק ד' – התחייבויות משתתפי החממה

6. משתתפי החממה מתחייבים להיות פנויים למשך כל תקופת הפעילות בחממה בהתאם לתאריכים שהחממה תפרסם, וכן לדאוג לגמישות וליכולת השתתפות בסשנים במקרה של שינויים בלוח הזמנים בתוך מסגרת תקופת החממה.

7.  והיה ומשתתף לא עמד בתנאי ו/או בהתחייבויות ו/או בלוח הזמנים ו/או ברוח החממה – רשאית החממה לבטל את המשך השתתפותו בחממה.

8. עם הפקת פרויקט שפותח בחממה, מתחייבים המפיקים להעניק קרדיט לחממה בפתיח לסדרה/מיני סדרה שתופק וכן בקרדיטים בתום כל פרק, על פי נוסח שיוגדר על ידי החממה. כמו כן, היוצר והמפיק מתחייבים בזאת כי יציינו את חלקה של החממה בפיתוח הסדרה בכל אמצעי הפצה אחר בו תופיע ובכלל זאת: רימייקים, ספין-אופים וכל אמצעי מדיה קיים אחר (גוף הסדרה, פוסטר הסדרה – לוגו החממה, בידיעות לתקשורת יש לציין כי הסדרה פותחה בחממה, פרסומות – לוגו החממה, הזמנות לפרימיירות – לוגו החממה, ספרי פסטיבלים – לוגו החממה) ובראיונות עמם.

 

פרק ה' - תהליך הליווי במסגרת החממה

9. החממה תלווה את פיתוח הפרויקטים הנבחרים ותסייע להם בהכנה של אריזה גרפית ופיץ' ורבלי.

10. החממה תספק לפרויקטים הנבחרים גרפיקאי מומחה שיעזור בבניית פרזנטציה גרפית לפרויקט על פי אמות מידה בינלאומיות.

11. במהלך הסשן הראשון, החממה תספק למשתתפיה (משתתף אחד לכל פרויקט) לינה, תחבורה לאירועים וארוחות (על בסיס חצי פנסיון). במידה ולפרויקט יש יותר מיוצר אחד, הוא יישא בעלויות ההשתתפות. הסשן השני יתקיים אונליין.

12. החממה לא תספק עלויות הסעה ו/או הגעה מחו"ל לישראל.

13. עם קבלת הפרויקטים לחממה, יעודכנו המשתתפים לגבי התכנית של המפגש השלישי- אירוע החשיפה.

 

פרק ו' – זכויות יוצרים

 

זכויות היוצרים על הפרויקטים ו/או היצירות יישארו בידי היוצרים ו/או הצוותים. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבות המשתתפים להעניק קרדיט לחממה כאמור בסעיף 7 לעיל.תומכי חממת הסדרות: נטפליקס, קרן סם שפיגל, הקרן לפיתוח ירושלים, ניו מנדייט פילמס.JSFL Series Lab Rules and Regulations

The Jerusalem Sam Spiegel Film & Television School (JSFS) has established the Sam Spiegel Series Lab in order to promote Israeli Creators working on scripted TV series. Below, you can find details of the rules and regulations for operation of the Lab by the Jerusalem Sam Spiegel Film School.

The rules and regulations might change from time to time as the JSFS decides.

Chapter 1 – General

 1. Definitions:

In this Set of Rules and Regulations each term defined in this section shall have the meaning appearing alongside it below, provided that no other relevant meaning applies from the contents or the context:

Creator” – whoever is entitled to apply for admission to the Lab according to the terms specified in Section 2 below.

Producer” – whoever is entitled to apply for admission to the Lab according to the terms specified in Section 2 below.

The Lab” – the JSFL Series Lab

The School” – the Jerusalem Sam Spiegel Film & Television School (JSFS).

Project” – a proposal for a TV series as detailed below.

Call for Proposal” – a document published by the School offering Creators the opportunity to apply to the Lab.

The Lab Spirit” – the values and goals guiding the Lab, including: promotion of Israeli Creators, presenting the entire variety of the local culture through television, artistic excellence, cultural openness, respectful dialogue, etc.

The Lab Participants” or “the Participants” – Creators and/or teams (as defined below) who have passed the selection and acceptance process.

 

Chapter 2 – Selection and Acceptance

2. Eligibility to apply

2.1.1 A Creator may apply to participate in the Lab if the following conditions apply to him/her:

Creators whose proposed Project is either their first or second series as a Creator/head Creator/director.

2.1.2 Proven experience in writing a script and/or scripts for narrative or documentary films that have been screened in the cinema/leading international film festival/broadcast by a sustainable television channel, for a total length of more than 30 minutes.

2.1.3 The Creator is an Israeli citizen or resident.

2.1.4 A team of Creators (referred to from now on as: “Team”) can also apply to the Lab who comply with the terms of Section 2.1.1.

2.1.5 The working languages at the Lab are English and Hebrew, and a good command of English is a basic requirement.

Each project must have a Producer who meets the following conditions:

2.1.6 - An active Producer with proven professional experience in the production of either narrative or documentary film / television content

2.1.7 - The Producer must have a total length of at least 90 minutes, either screened at an A-list film festival or at the cinema, or broadcast on a sustainable television channel, and who owns/is employed by a production company registered in Israel. 

2.1.8 Sections 2.1.2 and 2.1.7 are interchangeable. Thus, it is sufficient that the threshold requirement for a Producer or a Creator applies to one of them.

2.1.9 A Producer/production company may submit no more than two Projects. A Creator may submit only one Project.

2.1.10 The Series Lab is not open to students.

2.1.11 Creators can participate only in one of Sam Spiegel Labs at a given time (FIlm/Series). This limitation is not relevant for producers/production companies.


 

3. Projects for submission

In order to take part in the Lab, the Project must meet the following conditions:

3.1 A proposal created for the production of a scripted series or mini-series in any genre intended for an adult audience.

3.2 The following will not be accepted: formats, game shows, series for children and YA (young adults).

3.3 There is a Producer committed to the Project and there is a written agreement between the Creator and the Producer.

3.4 No agreement has been signed between the Creator or the Producer on his/her behalf and a television channel in Israel or abroad regarding writing or production of the series.

3.5 Having said that, if a development agreement has been signed regarding the work, it will be possible to submit this.

3.6 A proposal based on another original work (such as a book, play, etc.) shall be eligible for submission, if the Creator submitting it is able to show that he/she has the adaptation rights of the original work, and that this has been approved by the author of the original work.

A project must have a substantial affiliation, in terms of content, with Israel. Therefore, the language of the proposed series must be at least 50% Hebrew or Arabic, Russian, Amharic, Yiddish, or any other language related to the local culture. In addition, 50% of the series must take place in Israel, or the protagonist of the series must be an Israeli character.

3.7 Proposal components:

 • Logline (a one-sentence summary of the series)

 • Summary (up to one page, a description of the world in which the series takes place and the main conflict at the heart of the series)

 • Description of the season narrative arc (3-5 pages)

 • Character sheet (no more than two pages in total, up to one paragraph on each character)

 • Personal and artistic declaration of intent (up to one page, relating to the Creator's connection with the work, tone and style, genre, etc.)

 • A peek at the second season (up to a half page, not relevant in the case of a limited series)

 • First episode synopsis (up to 1 page)

 • An inspirational picture for the project 

Under no circumstances should a proposal be more than 10 pages long, with font size of 12.


3.8 The materials submitted to the Lab must be in Hebrew.

3.9 In exceptional cases, and if the Creator’s working language is not Hebrew, it might be permitted to submit materials in English, after obtaining written approval for this.

3.10 Regarding Section 3.9, a Creator who faces difficulty in meeting the cost of translating his/her work into English for the purpose of submitting it, may request financial support from the Lab for this, and the Lab will provide support for a number of submissions, based on a predetermined amount.

 

The Selection and Acceptance Process:

 

3.11 Submission of a proposal is free of charge

3.12 Selection and acceptance to the Lab takes place in two stages.

3.13 The first stage – submitting the Projects in accordance with the guidelines of the Open Call published by the School.

3.14 Selected Projects will be summoned to take part in the second stage – a personal interview (referred to from now on as “the Interview”).

3.15 The Project Selection Committee will be made up of key figures in the Israeli television industry, including Lab representatives.

3.16The Selection Committee’s decision will be made based on criteria of quality, including: Project originality, the submitters’ profile, the Creator's’ unique voice.

3.17 Decisions regarding admission to the Lab shall be made entirely by the Selection Committee and the School. Decisions regarding acceptance of Projects require no explanation and no feedback will be given.

 

4. Notification of admission to the Lab:

​​

4.1 Projects that have passed the selection process described in Section 4 above shall receive notification of admission to the Lab. They will have 3 days to confirm their participation and to commit to full participation in the program.

4.2 Selected projects will be required to provide the written materials in English within 7 days of notice of acceptance. Selected participants  shall pay for the cost of translation.

4.3 During their participation in the Lab, the Projects will be required to update the translation in accordance with their progress, at least twice, and the Lab Participants will pay for the cost of the updated translations.

 

Chapter 3 – The Lab

 

5. The Lab Program:


5.1 The Lab Program is up to half a year long

5.2 The Lab is made up of one physical 5-day working session, and one online 5 day working session, including professional meetings and events [each week shall be referred to from now on as a “Session” and together “Sessions”] and one closing event where the projects will be unveiled. Notice of the precise timing of the Sessions will be provided to those admitted to the program.

5.3 The first two Sessions will focus on development of the content of the written proposal, progress from the proposal to pitch deck, along with preparation of the verbal pitch.

5.4 The first Session will include one-on-one meetings with personal Israeli mentors, group development meetings, a meeting for all the Lab Participants with international guest/s, as well as personal writing time in a supportive environment.

5.5 At the end of the first Session, the Lab Participants will move on to continued development of the Project according to the clear objectives set by the personal mentors.

5.6 At the end of the first Session, the Lab Participants will start the work process on the graphic pitch, with the professional guidance of Ananey Studios 

5.7 The second Session will take place online, and will include continued development, one-on-one meetings with personal Israeli mentors, a meeting with an international guest, as well as personal writing time.

5.8 At the end of the second Session, the Lab Participants will start the work on the verbal pitch.

5.9 Additional meetings with the personal mentors will take place between the three Sessions, as well as meetings on building and designing a pitch deck and preparatory meetings for the verbal pitch.

5.10 The third Session, the closing event, will be held with a view to exposing the Projects and the Creators to key figures in the Israeli and international television industry.

5.11 A detailed program and schedule of the first two Sessions will be published by the School and are subject to change, as it decides.

5.12 The program and schedule of the third Session will be published in due course and will be subject to change as the JSFL sees fit.

 

Chapter 4 – The Lab Participants’ Undertakings

6. The Lab Participants commit to being available throughout the period of activity at the Lab based on the dates to be published by the Lab, and are expected to be flexible and able to take part in Sessions in the event of schedule changes while they attend the Lab.

7. Should a Participant fail to meet the conditions and/or promises and/or schedule and/or the Lab Spirit – the Lab may then cancel his/her continued participation in the Lab.

8. Once a Project developed at the Lab has been produced, the Producers commit to give credit to the Lab in the opening titles of the series/mini-series to be produced, as well as in the credits at the end of each episode, based on wording to be defined by the Lab. The Creator and the Producer also assure that they will mention the part played by the Lab in development of the series in any other distribution channel in which it appears, including: remakes, spinoffs and any other existing media (the film itself, the series poster – the Lab logo, in press releases mention should be made that the series was developed at the Lab, ads – the Lab logo, invitations for premieres – the Lab logo, festival books – the Lab logo) and in any interviews with them.


 

Chapter 5 – The Professional Accompaniment Process at the Lab

9. The Lab will accompany the development of the selected Projects and will help them prepare a graphic package and verbal pitch.

10. The Lab will provide the selected Projects with an expert graphic designer who will help construct the graphic presentation for the Project according to international standards.

11. During the first Session, the Lab will cover the Participants (one per Project) accommodation, transport to events and meals (on a half-board basis). If a Team includes more than one Creator, then the additional Team members will be responsible to pay for their expenses in accordance with the Lab instructions.

12. The Lab shall not provide travel and/or arrival expenses to Israel from countries abroad.

13. Once the Projects have been selected to the Lab, the Participants will be informed of the program for the third Session.

 

Chapter 6 – Copyright

 

The copyright of the Project and/or the works will remain that of the Creators and/or the Teams. This in no way affects the Participants’ commitment to give credit to the Lab as stated above in Section 7.

Series Lab Supporters: Netflix, The Sam Spiegel Estate, The Jerusalem Development Authority (JDA), New Mandate Films

bottom of page